αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Πόσο καλά ξέρετε τα Windows;Δοκιμάστε τις γνώσεις προσπαθώντας να λύσετε τα παρακάτω "προβλήματα".

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι παρακάτω ασκήσεις γίνονται με δική σας ευθύνη.Ουδεμία ευθύνη φέρω για τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες του υπολογιστή σας , σε περίπτωση που κάτι δεν εκτελέσετε σωστά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ WINDOWS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

1. Βρείτε μέσα στο folder των Windows το αρχείο WELCOME.EXE και αντιγράψτε το εικονίδιο του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας.

2. Κλέιστε το παράθυρο του My Computer

3. Από το folder Windows αντιγράψτε 3 files στο Desktop και κάντε μετακίνηση αυτών

4. Επιλέξτε 4 icons προγραμμάτων με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl .

5. Να διαγραφούν 3 files του φακέλου temp και μετα να διαγραφούν και από το Recycle Bin

6. Απο τη επιλογή Start ξεκινήστε το πρόγραμμα Paint και μετά το πρόγραμμα Calculator

7. Να ανοιξετε και τα προγράμματα Notepad ,Wordpad και με τη χρήση των πλήκτρων Alt +Tab να μεταβείτε διαδοχικά σε καθένα από τα προγράμματα της λίστας : PAINT –NOTEPAD – WORDPAD –PAINT –CALCULATOR – NOTEPAD –WORDPAD .

8. Κλείστε το Wordpad ,και μετά το Notepad και μετα το Calculator . Παρατηρήστε το taskbar .

9. Χωρίστε την οθόνη σε 4 ισα μέρη με τα αρχεια calculator , notepad ,Wordpad και Paint .

10. Αλλάξτε την ημερομηνία/ώρα του Η/Υ σε άλλη ημερομηνία /ώρα . Ελέγξτε ότι το ρολόι τησ μπάρας εργασιών εμφανίζει αυτή την ημερομηνία . Επαναφέρατε τη σωστή ημερομηνία /ώρα .

11. Στο Windows Explorer κάντε εφαρμογή του + και -μπροστά από τα Folders και τα Drives

12. Επιλέξτε το folder A:\test και με κάντε χρήση του icon Up One Level . (Βάλτε μια δισκέτα με ένα αρχείο π.χ. test)

13. Με τις εντολές Copy -Paste αντιγράψτε το folder fonts από το Windows στο Desktop

14. Με τις εντολές Cut-Paste μετακινήστε το folder test στο C:\ .

15. Μετονομάστε το folder test σε TEST

16. Δημιουργήστε στο C:\ ένα νέο folder με όνομα MYSTERY .

17. Αντιγράψτε το folder MYSTERY στα επόμενα 2 σημεία :

Α. Στο folder C:\WINDOWS

B. Στο folder C:\WINDOWS\START MENU

18. Με την επιλογη TOOLS e FIND e FILES OR FOLDERS να βρείτε όλους τους folders με όνομα MYSTERY σε όλο το hard disk C:\

19. Χρησιμοποιήστε τις 4 επιλογές του menu View : List – Details –Large icons –Small icons

20. Με τη χρήση του πλήκτρου SHIFT +Mouse επιλέξτε 4 συνεχόμενα αρχεία από το folder fonts.Μετά με τη χρήση Ctrl +Mouse επιλέξτε άλλα 4 μη συνεχόμενα files από το ίδιο folder

21. Στο folder test δημιουργήστε ένα νέο folder με όνομα TEST 1

22. Σε αυτό το folder αντιγράψτε 5 μη συνεχόμενα files του folder fonts.

23. Διαγράψτε 3 από αυτά τα files και στη συνέχεια να τα επαναφέρετε από το Recycle Bin στο folder

24. Διαγραψτε από το Desktop το folder fonts

25. Επαναφέρετε όλο το folder από τον κάδο-δηλαδή όλα τα αρχεία του .

26. Εξετάστε τις ιδιότητες του δίσκου C:

27. Αλλάξτε την ετικέτα (label ) σε NIK

28. Κάντε απόκριψη ων επεκτάσεων των αρχείων

29. Βρείτε το αρχείο, win.ini ,system.ini απο το πρόγραμμα Find

30. Εμφανίστε τις ιδιότητες του αρχείου Win.ini

31. Κάντε χρήση των χαρακτήρων ομαδοποίησης * & ? και βρείτε αρχεία με επέκταση exe ,που αρχίζουν από f , όλα τα αρχεία που περιέχουν μια ακολουθία 6 χαρακτήρων η οποία ξεκινά και τελειώνει σε f .

32. Ανοίξτε το παράθυρο Welcome τωνWindows 98.

33. Με χρήση των περιεχομένων , ευρετηρίου,και του βοηθήματος Find να βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα : Exiting an MSDOS window - Finding files - Opening an MSDOS Window –Printing documents – Viewing files attributes .

34. Να βρείτε το topic για την έναρξη προγραμμάτων , να το αντιγράψετε στο Wordpad ,να το αποθηκεύσετε .

35. Να εκτελέσετε τα προγράμματα Defrag και Scandisk από τα Properties του Hard disk C:\

36. Να δώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης γραμματοσειρών ( True type fonts )

37. Να εξετάσετε και να τροποποιήσετε τα δεδομένα των καρτελλών Language – Number – Currency –Date -Time του προγράμματος Regional Settings που ειναι στο Control Panel

38. Να γίνει έναρξη του προγράμματος Paint με την επιλογή Start - Run

39. Να γίνει έναρξη του προγράμματος Character Map με την επιλογή Start – Programs

40. Να κάνετε Backup στο folder MYSTERY με το πρόγραμμα Backup

41. Αλλάξτε Ωρα / Ημερομηνία και επαναφέρετε αυτά στις σωστές ρυθμίσεις

42. Ρυθμίστε το ρολόϊ με τη καρτέλλα Time Zone και ρύθμιση για αλλαγές θερινής-χειμερινής ώρας

43. Εγκαταστήστε κι άλλη γλώσσα στο σύστημά σας

44. Δημιουργήστε συντομίες ( Shortcut ) για τα προγράμματα : Wordpad –Paint – Calculator

45. Εμφανίστε τις ιδιότητες του Dial Up Networking

46. Ανοίξτε το πρόγραμμα Inbox (αν είναι εγκατεστημένο)

47. Εμφανίστε τις ιδιότητες του my Computer

48. Αντιγράψτε το word και το Excel στο πρόγραμμα My Briefcase(αν είναι εγκατεστημένα)

49. Ανοίξτε το πρόγραμμα Mail -Fax και εγκαταστήστε πρόγραμμα για αποστολή Fax

50. Ανοίξτε το πρόγραμμα Network και εξετάστε τα περιεχόμενα των καρτελλών του (αν είναι εγκατεστημένο)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ WINDOWS /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

1. Να εξηγήσετε τις επιλογές της καρτέλλας General των Properties των drives Α,Β,C,D(ανάλογα με κάθε υπολογιστή μπορεί να αλλάζουν τα γράμματα). Πως εμφανίζεται στην οθόνη η ηλεκτρονική βοήθεια για την κάθε επιλογή ;

2. Να βρείτε όλες τις δυνατές μορφές που μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη το mouse και να εξετάσετε και τις άλλες 3 καρτέλλες του icon Mouse του προγράμματος Control Panel.

3. Να δημιουργήσετε το folder TESTκαι σε αυτό να αντιγράψετε όλα τα files που βρίσκονται σε μια δισκέττα και έχουν path A:\test

4. Να δημιουργήσετε με αντιγραφή file στο Desktop τα files που βρίσκονται στο folder c:TEST.

5. Να αντιγράψετε στο Desktop τα icons Paint και Wordpad που βρίσκονται στο Group icon Accessories.

6. Να χωρίσετε την οθόνη σε 3 ίσα μέρη με κάθετη πλευρική διάταξη ανοίγοντας τρία προγράμματα της αρεσκείας σας.

7. Να χωρίσετε την οθόνη σε 3 ίσα μέρη με κάθετη πλευρική διάταξη με τα προγράμματα : MY COMPUTER RECYCLE BIN και PRINTERS.

8. Να εμφανίσετε το Keyboard Properties από την Taskbar (En,Gr). Να εξηγήσετε την καρτέλλα Language και να βρείτε information για τις καρτέλλες Speed και General ( Mε χρήση του ? ).

9. Να εμφανιστεί το ρολόϊ (Clock) από την Taskbar (Date/Time Properties) και να εξηγήσετε τις 2 καρτέλλες και τις προδιαγραφές τους.

10. Nα αντιγράψετε στο Desktop το Windows Explorer. Στη συνέχεια στο C:\ να δημιουργήσετε ένα folder με όνομα NEW FOLDER . Nα βρείτε πόσα files +Folders έχει ο Ηard Disk C:\ και να ταξινομήσετε όλα τα icons κατά Size.

11. Να εμφανίσετε λίστα με όλα τα executable files του C:\. Στη συνέχεια από το folder C:\WINDOWS να εμφανίσετε λίστα με όλα τα files που αρχίζουν από Α και έχουν μέγεθος > 5 ΚΒ. Να βρείτε το file EXCEL.EXE(αν υπάρχει)και να εμφανιστούν τα properties.Nα εξηγήσετε τις προδιαγραφές των 2 καρτελλών.

12. Από το folder fonts να διαγράψετε(ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ)τα πρώτα 4 files με κριτήριο το μέγεθος( Size). Μέσω του Recycle Bin να τα επαναφέρετε στο ίδιο folder.

13. Aπό το file με path C:\WINDOWS\WELCOME.EXE να εμφανιστεί η ηλεκτρονική βοήθεια για τον τρόπο έναρξης προγραμμάτων. Να γίνει άρση της απόκριψης των επεκτάσεων των files κατά MS-DOS.

14. Να εξηγήσετε πως αλλάζουμε font ,πως τοποθετούμε επιπρόσθετο κείμενο και πως εκτυπώνουμε το Topic “ Starting a Program “.

15. Στο πρόγραμμα PAINT να δώσετε τη διαδικασία για την τοποθέτηση ενός Wallpaper ενός δικού μας γραφικού. Να γίνει εμφάνιση-απόκρυψη Toolbox-Colorbox - Status Bar.

16. Να θέσετε Screen Saver το Flying Windows με Wait=10 minutes και Password Protected : TEACHER. Να απενεργοποιήσετε το Screen Saver.

17. Να βρείτε τον Default Printer και να εμφανίσετε τα Properties. Nα εξηγήσετε τις καρτέλλες με τη βοήθεια του ?.

18. Μέσω του προγράμματος Character Map να αντιγράψετε 4 χαρακτήρες από το True Type Font Windgings στοfile DESKTOP\TEST

19. Να εκτυπωθεί η οθόνη που εμφανίζεται όταν ανοίγω τον Η/Υ , δηλαδή το Desktop των WINDOWS 95-98.

20. Να εκτυπώσετε την οθόνη που αποτελείται από κάθετη πλευρική διάταξη μεταξύ του file του Wallpaper CLOUDS.BMP, του προγράμματος PAINT και του Desktop με Wallpaper CARS.BMP.(πρέπει να έχετε εκτυπωτή)

21. Να δώσετε τη διαδικασία εκτύπωσης μιας γραμματοσειράς,με κλειστό τον Printer.

22. Nα γίνει εκτύπωση της οθόνης που αποτελείται από όλα τα folders του Hard Disk( χωρίς τα files) και τα icons του Control Panel .

23. Να εξηγήσετε τις επιλογές του menu που εμφανίζεται με το δεξί πλήκτρο στα εξής : PROGRAM ITEM ICON - FOLDER - FILE .

24. Να εξηγήσετε τις επιλογές του menu που εμφανίζεται με το δεξί πλήκτρο στα εξής : DESKTOP WINDOWS 95 - MY COMPUTER - DRIVES A,B,C,D - TASKBAR - RECYCLE BIN - TIME - EN-GR.

25. Να εξηγήσετε τις επιλογές του menu που εμφανίζεται με το δεξί πλήκτρο στα εξής : CONTROL PANEL - PRINTERS - START - INBOX .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : WINDOWS

1. Α. Να δημιουργήσετε ένα folder στο Desktop μέσω του προγράμματος WINDOWS EXPLORER με όνομα STUDENT .

Β. Σε αυτό το folder να αντιγράψετε μέσω του προγράμματος Clipboard όλα τα files που έχουν path A:\test.

Γ. Στα files να εμφανίζονται οι MS-DOS επεκτάσεις τους .

2. Να χωρίσετε την επιφάνεια εργασίας σε2 ίσα μέρη με κάθετη πλευρική διάταξη με τα προγράμματα: ΝΟΤEPAD , MY COMPUTER.

3. Να αντιγράψετε στην επιφάνεια εργασίας τα icons των προγραμμάτων : CALCULATOR - WORDPAD που βρίσκονται στο folder των Accessories .

4. Από το πρόγραμμα WINDOWS EXPLORER να εμφανιστούν τα files στον hard disk C:\ που αρχίζουν από F και μετά όλα τα files που έχουν επέκταση INI . Η ανίχνευση να γίνει σε όλα τα Sub-folders του C:\ .

5. A. Από το folder C:\testπου βρίσκεται στο DESKTOP να επιλέξετε 4 συνεχόμενα files και μετά 4 μη συνεχόμενα files με κριτήριο το μέγεθος ( τα πιο μικρά αρχεία σε μέγεθος ) .

B. Να αντιγράψετε τα Files στη δισκέττα στο Drive A:

Γ. Να εμφανίσετε τα properties του file με path :

C:\test... ( Που βρίσκεται στο Desktop ).

6. Α. Να χωρίσετε την επιφάνεια εργασίας σε 2 ίσα μέρη με τα προγράμματα PAINT - WORDPAD

Β. Να δημιουργήσετε με τα εργαλεία ένα γραφικό στο PAINT

Γ. Να αντιγράψετε το γραφικό σε νέο αρχείο του WORDPAD

Δ. Να αποθηκευτούν στη δισκέττα τα 2 files του WORDPAD & PAINT .

Ε.Να δείτε τα περιεοχόμενα του προγράμματος CLIPBOARD στο folder C:\WINDOWS μέσω του προγράμματος WINDOWS EXPLORER .

7. Α. Να εκτυπώσετε αρχείο κειμένου.

B. Με κλειστό τον εκτυπωτή να δώσετε εκτύπωση και να εμφανίσετε τα περιεχόμενα και τα properties του Default Printer .

8. Με χρήση του προγράμματος HELP και των 3 καρτελλών ( Contents -Index - Find ) να βρείτε και να τυπώσετε τα Topics : Finding files - Printing Documents - Copying folders and files .

9. Να εκτυπώσετε την οθόνη που αποτελείται από κάθετη πλευρική διάταξη μεταξύ των προγραμμάτων PAINT & MICROSOFT EXCEL(αν υπάρχει).

10. Να τοποθετήσετε ένα δικό σας Bitmap file ως Wallpaper Tiled στην επιφάνεια εργασίας . Μετά να αλλάξετε το Wallpaper τοποθετώντας ένα bitmap file του folder C:\WINDOWS .

11. Να τοποθετήσετε Screen saver το Flying Windows με Password: 10 . Wait = 15 minutes . Να γίνει απενεργοποίηση του Password .

12. Να γίνει Formatting στη δισκέττα σας και μετά να αντιγράψετε μια άλλη δισκέττα στη δισκέττα που πραγματοποιήσατε Formatting ( Πρόγραμμα Copy Disk )

13. Να βρείτε το πλήθος των folders του folder C:\WINDOWS (να εμφανιστεί λίστα ).

14. Να δώσετε τη διαδικασία ώστε με την έναρξη του Η/Υ να εκτελείται αυτόματα το πρόγραμμα PAINT που βρίσκεται στο folder ACCESSORIES .

15. Να πραγματοποιήσετε SCANDISK και DEFRAGMENT στον σκληρό δίσκο C:\ .

16. Να εμφανίσετε τα files στον C:\ που έχουν Size >5 KB , έχουν extension ΕΧΕ και έχουν ημερομήνιες δημιουργίας τα τελευταία 3 χρόνια .

17. Να εξεταστούν τα Properties του C:\ και να δώσετε όνομα WINDOWS 98 στον σκληρό δίσκο C:\ . Χρήση ? για ηλεκτρονική βοήθεια .

18. Να εξετάσετε τα περιεχόμενα των 3 καρτελλών του Mouse που βρίσκεται στο Control Panel που βρίσκεται στο πρόγραμμα MY COMPUTER .

19. Να δημιουργηθεί ο folder C:\LOGISTIKA FILLA και σε αυτό το folder να αντιγράψετε όλα τα files από όλο το C:\ με extension XLS ( δηλαδή τα files που ενεργοποιούνται στο πρόγραμμα MICROSOFT EXCEL αν το έχετε).

 

20. Να εξετάσετε τις καρτέλλες του προγράμματος Date / Time .

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων