αρχική σελίδα

Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα

Αλήθεια, ξέρετε πώς γεννήθηκε αυτή η φράση;
Τι θα λέγατε εάν γυρίσετε στα τέλη του 19ου αιώνα , για να θυμηθούμε μαζί ένα επικά ευτράπελο διάγγελμα που εξεδόθη από τον τότε αστυνόμο Α΄ περιφέρειας και υπενωματάρχη κ. Εμμανουήλ Λαγουδάκη προς τους δημότες της Δημητσάνας; Η επικείμενη εγκύκλιος διαταγή δεν απευθύνεται μόνο στην Αστυνομική περιφέρεια της Δημητσάνας, αλλά και προς όλους τους νομάρχες και δημάρχους , καθώς και τις αρχές του κράτους. Επιβιβαστείτε στη μηχανή του χρόνου. Ορίστε τόπο και χρόνο προορισμού: 3 Δεκεμβρίου 1183. Δημητσάνα Αρκαδίας

Η κατωτέρω δημοσιευομένη εγκύκλιος διαταγή, υπάρχει στην βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και έχει συνταχθεί την 3η Δεκεμβρίου 1883 από τον τότε αστυνόμο α΄ περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη υπενοματάρχη.

Εγκύκλιος διαταγή
Προς απάσας τας αρχάς του κράτους, νομάρχας και δημάρχους της υπ' εμέ αστυνομικής περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης.

Άρθρον 1ον :
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρεία της συγκεντρώσεως των ξένων , οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων ,της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.
Άρθρον 8ον
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδων ως και ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάρι είδον άρρενα τινά σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήταν του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντάξει , οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 ως ποινικού νόμου.
Άρθρον 2ον
Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίου αιδώ.
Άρθρον 9ον
Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών , την δύσιν του ηλίου των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός των Δε θεαμάτων την 12ην μεταμεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, την πρωίαν περί το λυκαυγές , τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηρητών κοινοτήτων. Και αυτό διότι, παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
Άρθρον 3ον
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως ή και ανθρωπογοναίων ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.
Άρθρον 10ον
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάρις της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον4ον
Να εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών , το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών , δηλαδή των κατσουλιών.
Άρθρον 11ον
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης , το απότομον βήξιμον , η εκκαθάρισης ρινών (επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς , όπως λέγουσι οι παπούδες μας.)
Άρθρον 5ον
Θα τους πεθάνω δι' άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι , οινοπώλαι , σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες , οπωροπώλαι, μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γίνει εμπορευμένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισην , αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν δικαιοστασίων των ζυγαριών των , των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας . Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης θα τιμωρηθώσιν κατά το άρθρον 272 της αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του ποινικού νόμου περί βλάβης ηθών και τιμής.
Άρθρον 12ον
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα και περί άλλους λουτήρας ως και το τάραγμα του ύδατος δι' αερίων(εφεδρανοπρουσιών)
Άρθρον 6ον
Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας ( η Δημητσάνα απέχει ως γνωστόν 100 χμ. από τη θάλασσα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως, η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά της θαλάσσης αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον τελευταίον
Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων ανθρώπων, γυναικών περονοσπόρου, ποδάγρας κ.λ.π.

Άρθρον 7ον
Όσοι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων , θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
 

Τηρήθηκε η ορθογραφία και σύνταξη καθώς και οι λέξεις και εκφράσεις του ανεκδιήγητου κ. Λαγουδάκη.

Δείτε την διαταγή στο πρωτότυπο

αρχή της σελίδας
αρχική σελίδαεπιστροφή στις ασκήσεις και άλλα